Procesna automatizacija

Proizvodni program procesne automatizacije renomirane nemačke firme „Pepperl+Fuchs“, čiju osnovu čine komponente interface tehnologije u zonama opasnosti od eksplozije (Ex barijere solenoida, analogne Ex barijere, napajana transmitera, ripiteri, konvertori struje, napona, temperature, zener barijere…) U oblasti raznih konvertora signala, termoregulatora, regulatora procesne varijable, vizualizatora, transmitera, tajmera…u ponudi imamo proizvodni program italijanske firme „Pixsys“.


Izolovane barijere

Izolovane barijere ili samosigurnosne Ex barijere (Intrinsic safety barriers Ex i) su osnova proizvodnog programa Pepperl+Fuchs. U ponudi se nalazi najširi izbor proizvoda za zaštitu električnih signala koji se nalaze u zonama opasnosti od eksplozije. Ovi samosigurnosni moduli kombinuju limitiranje energije kao karakteristiku zener barijera sa galvanskom izolacijom ulaznog kruga signala, izlaznog kruga signala i kruga napajanja. Pepperl+Fuchs nudi sisteme za različite aplikacije i različite načine montaže.

K-System

  • Ovo je najpopularniji system samosigurnosnih izolovanih barijera, vrlo fleksibilan i za montažu na DIN šinu. K-sistem se lako montira na sistem Power rail (napajanje preko DIN šine). Ovaj sistem smanjuje ožičenje, pojednostavljuje veze napajanja i time podiže pouzdanost sistema.

Detaljnije… |Svi katalozi…

H-System

  • Samosigurnosne izolovane barijere H-sistema se montiraju na matične ploče. Ovaj inovativan proizvod je idealan za aplikacije koje zahtevaju veze sa DCS’ovima ili sistem integraciju.

Detaljnije… |Svi katalozi…

Zener barijere

Zener barijere predstavljaju jeftino rešenje Ex-zaštite za različite aplikacije u sistemima procesne automatizacije. Iznos energije koji se prenosi u opasnu zonu je ograničen na siguran nivo takav da nije ovoljan da izazove paljenje eksplozivne atmosfere. Pepperl+Fuchs nudi širok proizvodni program zener barijera različitih kućišta i načina povezivanja uključujući DIN šinu, matične ploče i pribor za razne aplikacije.

Z-System

  • Zener barijere Z sistema se montiraju na DIN šinu. Koristeći DIN šinu uzemljenje je moguće izvesti bez dodatnog ožičavanja.
  • SB-System
    Ovaj sistem se sastoji od pojedinačnog SB podnožja ili matične ploče sa više konektora gde se zener barijere SB serije priključuju. Kompletan sistem se montira na DIN šinu.

Detaljnije… |Svi katalozi…

Signal kondicioneri

Signal kondicioneri

  • U mnoštvu različitih procesnih upravljačkih sistema, često je neophodno pretvoriti ulazni signal u format koji sistem može prihvatiti. Signal pretvarači /kondicioneri prihvataju signal sa instrumenata iz polja kao što su termoparovi, RTD, i konvertuju ove signale u bilo koji standardni signal (1 do 5V, 4 do 20mA…). Signal pretvarači /kondicioneri su takođe korisni kod preciznog prenosa signala, izolacije, kao i eliminacije struja izjednačenja potencijala različitih uzemljenja.
  • Ključ procesnog upravljanja je preciznost kako u merenju tako i u obradi signala. Najveća i najčešća pretnja efikasnom procesnom upravljanju je prisustvo struja izjednačenja potencijala različitih uzemljenja. Kada god se analogni podaci prenose dugim kablovima, postoji velika verovatnoća da će se pojaviti problem sa ovim strujama. Ova pojava nastaje kada postoji više tačaka uzemljenja u nekom sistemu. Razlika u potencijalu između različitih uzemljenja generiše dodatnu struju u signalnom provodniku. Rezultat se obično tretira kao smetnja (šum). U svojoj najblažoj formi, šum u signalnoj liniji izaziva pomeranja izmerene veličine, netačna očitavanja sa senzora, kao i opšte narušavanje signala. U najčešćoj formi, međutim, šum može narušiti signal do te mere da se onemogući upravljanje procesom. Izolacija je od suštinskog značaja za onemogućavanje stvaranja uslova za nastajanje struja izjednačenja potencijala različitih uzemljenja. Signal pretvarači/kondicioneri obezbeđuju neophodnu izolaciju, ali i pojačavanje, filtriranje i korekcije linearnosti signala..

Detaljnije… |Svi katalozi…

HART interfejs

HART interfejs

  • HART rešenja proizvođača Pepperl+Fuchs podrazumevaju dva sistema za višestruke signalne petlje i HART Loop Converter za aplikacije pojedinačnih petlji. Multiplekser se koristi da poveže HART uređaje u polju sa sistemom za upravljanje resursima (Asset Management Systems) kao što je npr.AMS Suite Intelligent Device Mananger from Emerson Process Management. U srcu HART rešenja je HART multiplekser koji deluje kao Gateway, rutirajući komunikaciju između PC radne stanice i HART uređaja u polju. On pristupa svakom HART uređaju, prihvata informacije sa uređaja i smešta ih u internu bazu podataka. Ove informacije se spremaju da budu dostupne za AMS Device Manager ili PACTware. Hart multiplekser takođe deluje kao koordinator za poruke između PC radne stanice i uređaja u polju
  • HART Loop converter, kao rešenje za pojedinačne petlje, dozvoljava pristup svim procesnim varijablama uređaja u polju i pretvara ih u analogni signal 4…20mA. Ovo omogućava upotrebu skrivenih merenja koje mnogi uređaji u polju imaju i slanje u standardni DCS sistem.

Detaljnije… |Svi katalozi…